:: دوره 4، شماره 4 - ( بهار 1399 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 19-29 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی معنادرمانی فرانکل به شیوه گروهی بر تاب آوری، افسردگی و کیفیت زندگی سالمندان
زهرا فروزنده، شهرام مامی*، امید امانی
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (900 مشاهده)

مقدمه: سالمندی فرایندی زیستی است که با تغییرات فراوانی در بستر فردی و خانوادگی همراه بوده و چالش‌های متعددی را برای افراد به وجود می‌آورد. این مطالعه با هدف اثربخشی معنادرمانی فرانکل به شیوه گروهی بر تاب آوری، افسردگی و کیفیت زندگی در سالمندان انجام گرفت.
روش: مطالعه حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ ماهیت، اجرا و نحوه جمع آوری اطلاعات نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان و مردان سالمند ساکن در مراکز نگهداری سالمندان شهر کرج بود. نمونه مورد مطالعه نیز تعداد 30 از میان افراد حاضر در مراکز فوق بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون،  پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت در دو مقطع پیش و پس آزمون گردآوری شده و با استفاده از روش‌های توصیفی (میانگین و انحراف استاندار) و استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) تجریه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دهنده آن بود که معنادرمانی گروهی اثرات مثبت و معنی‌داری بر تاب آوری سالمندان داشته (05/0 >P) و موجب کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی افراد حاضر در گروه آزمایش در مراحل پس آزمون گردیده است (05/0 >P).
نتیجه‌گیری: با استفاده از روش‌های گروهی، در دسترس و مبتنی بر شواهدی همچون معنادرمانی می‌توان در راستای افزایش کیفیت زندگی سالمندان اقدام نمود.
واژه‌های کلیدی: معنادرمانی تاب آوری، افسردگی، کیفیت زندگی، سالمندان
متن کامل [PDF 291 kb]   (167 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: معنویت در سالمندی
دریافت: 1398/12/3 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار: 1398/12/20


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها