نشریه سالمندشناسی- فرم کپی رایت
فرم کپی رایت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/6/14 | 

پس از پذیرش اولیه مقاله از نویسندگان خواسته خواهد شد تا فرم کپی رایت را تکمیل نمایند.

دریافت فرم کپی رایت

نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.114.16.fa
برگشت به اصل مطلب