نشریه سالمندشناسی- پروانه و مجوزهای نشریه
مجوز کمسیون نشریات علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۸ | 
به نام خدا
مجوز موافقت اصولی کمسیون نشریات علوم پزشکی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.119.31.fa
برگشت به اصل مطلب