نشریه سالمندشناسی- درباره نشریه
سالمندشناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشریه سالمندشناسی

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و ایجاد رشته های جدید در علوم پزشکی مانند: طب سالمندی پرستاری سالمندی و سالمندشاسی یکی از نیازها وجود نشریه ای بود که بتواند جدیدترین مطالب و تحقیقات این حوزه را چاپ نماید و از طرفی دانشجویان و اساتید نیازداشتند که مجله ای را بعنوان نشریه تخصصی داشته باشند . لذا بر آن شدیم با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران با درک این نیاز و توجه به آن نسبت به راه اندازی این نشریه اقدام نماییم .
هدف این نشریه چاپ مقالات در حوزه های زیر می باشد:
سالمندشناسی
پرستاری سالمندی
طب سالمندی
تغذیه سالمندان
بیماریهای مزمن سالمندی
ورزش سالمندی
سالمندی سالم
سالمندی فعال
مشکلات جسمی سالمندان
مشکلات روانی سالمندان
مشکلات اجتماعی سالمندان
معنویت و مراقبت معنوی و معنویت درمانی در سالمندان
توانبخشی سالمندان
فعالیتهای اجتماعی سالمندان
و سایر حوزه های مرتبط
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب