نشریه سالمندشناسی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هیات تحریریه نشریه سالمندشناسی

صاحب امتیاز: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مدیر مسوول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
شاپا الکترونیکی: 7301-2476        e-ISSN: 2476-7301

سازمان همکار: این نشریه با همکاری علمی انجمن علمی پرستاری ایران منتشر می گردد

سردبیر: دکتر مسعود فلاحی خشکناب، استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و  توانبخشی
مدیر اجرایی: دکتر شیما نظری، استادیار سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص سالمندشناسی
معاون سردبیر:
دکتر وحید راشدی، استادیار سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص سالمندشناسی 
{Scholar Page}

کارشناس نشریه: خانم اکرم پورولی

اعضای هیات تحریریه (بترتیب حروف الفبا):

دکتر فضل اله احمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی، دانشیار دانشگاه  علوم  بهزیستی و  توانبخشی، متخصص طب سالمندی
 دکتر اکبر بیگلریان دانشیار متخصص امار زیستی(حیاتی) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر علی حسام زاده استادیار سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر علی دادگری، استادیار سالمندشناسی دانشگاه  علوم پزشکی شاهرود، متخصص سالمندشناسی
دکتر علی درویش پور کاخکی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
دکتر علی دلبری، دانشیار  و رییس مرکز تحقیات سالمندی دانشگاه  علوم  بهزیستی و  توانبخشی، متخصص طب سالمندی
دکتر وحید راشدی، استادیار سالمند شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصص سالمندشناسی
دکتر لیلا صادق مقدم ، استادیار سالمند شناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد متخصص سالمندشناسی
دکتر ربابه  صحاف دانشیار  مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه  علوم  بهزیستی و  توانبخشی، متخصص  طب سالمندی
دکتر حیدرعلی عابدی استاد سالمندشناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان- اصفهان
دکتر عباس عبادی استاد و معاون  اموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم عج
دکتر رضا فدای وطن، دانشیار  و مدیر گروه  سالمندشناسی  دانشگاه  علوم  بهزیستی و  توانبخشی، متخصص طب سالمندی
دکتر اکرم  فرهادی، استادیار سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر متخصص سالمندشناسی
دکتر پویا  فرخ نژاد استادیار سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصص سالمندشناسی
دکتر بهروز کاوه ئی استادیار متخصص آمار زیستی(حیاتی) سازمان  سنجش کشور
دکتر مسعود فلاحی خشکناب استاد دانشکده  توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر عیسی محمدی استاد و رییس دانشکده  علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر  شیما نظری، استادیار متخصص سالمندشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص سالمندشناسی
دکتر علیرضا نمازی استادیار گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص سالمندشناسی
دکتر الهام نواب دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص پرستاری سالمندی
دکتر کیان نوروزی دانشیار ،مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر مهدی نوروزی استادیار،  متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی استاد و رییس دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجیده هروی دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر منیر مظاهری استاد دانشگاه ردکراس سوئد، متخصص سالمندشناسی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب