:: دوره 5، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 43-53 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه اداراک از محله با مشارکت اجتماعی سالمندان در شهر کرمان در سال 1398
محمدصادق حسینی دولت آبادی، سعیده گروسی*، داریوش بوستانی
دانشگاه شهید باهنر
چکیده:   (432 مشاهده)
مقدمه: با توجه به لزوم سالمندی سالم و فعال و اهمیت مشارکت اجتماعی سالمندان، مطالعه در حوزه مشارکت اجتماعی سالمندان لازم است. این تحقیق با هدف تعیین رابطه اداراک از محله با مشارکت اجتماعی سالمندان در شهر کرمان در سال 1398 انجام شده است.
روش: این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل افراد 65 ساله و بیشتر شهر کرمان بود که بر اساس نتایج سرشماری 38840 نفر بودند.380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته گردآوری گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری وبرای تعیین پایایی از روش همبستگی درونی استفاده شد.cvi به دست آمده 93/0 و آلفای کرونباخ 852/0 بود. پرسشنامه ها پس از کسب رضایت آگاهانه از سالمندان توسط محقق تکمیل گردید. داده ها به کمک برنامه SPSS v.21 با استفاده از آزمونهای آماری مناسب تحلیل شدند.
یافته ها: مشارکت اجتماعی افراد موردمطالعه در سطح متوسط بود که با افزایش سن میزان مشارکت کاهش می یافت (496/0-= R., 001/0P<).. متغیر مستقل اعتماد به اعضای محله (001/0P<،521/0= Beta) مهم ترین متغیر اثر گذار بر مشارکت اجتماعی بود. سپس به ترتیب متغیر امکانات محله با (002/0P<، 461 /0= Beta)، سن (001/0P<، 493/.-= Beta) و حس تعلق به محله (001/0P< 253/0= Beta) بیشترین تاثیرات را بر مشارکت اجتماعی داشتند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که اکثر سالمندان مورد مطالعه در شهر کرمان مشارکت اجتماعی متوسطی داشته اند. از بین تمام عوامل پیش بینی کننده مشارکت اجتماعی سالمندان، اعتماد، ادراک از امکانات محله، حس تعلق و سن موثرترین متغیرها شناخته شدند. با توجه به نقش مهم مشارکت اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان و ارتقای سلامتی، یافته های این تحقیق در راستای بهینه سازی شرایط زیست محله ای (شرایط اجتماعی و شرایط ساختاری و فیزیکی) سالمندان می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: مشارکت اجتماعی؛ سالمند؛ محله؛ ادراک اجتماعی
متن کامل [PDF 330 kb]   (134 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مسائل اجتماعی سالمندان
دریافت: 1399/5/19 | پذیرش: 1399/7/6 | انتشار: 1399/11/10


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها