نشریه سالمندشناسی- شورای سردبیری
شورای سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/23 | 
شورای سردبیری

دکتر مسعود فلاحی خشکناب (PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر فضل‌اله احمدی (PhD)، استاد آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر حیدرعلی عابدی (PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران {Scholar Page}
دکتر عباس عبادی (PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر وحید راشدی (PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر پویا فرخ نژاد افشار (PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی (MD)، دانشیار طب سالمندی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر بهنام شریعتی (MD)، استادیار روانپزشکی سالمندان، گروه آموزشی روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر اکبر بیگلریان (PhD)، استاد آمار زیستی(حیاتی)، گروه آموزشی آمار زیستی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر بهروز کاوه ئی (PhD)، استادیار آمار زیستی(حیاتی)، عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران {Scholar Page}

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.123.37.fa
برگشت به اصل مطلب