نشریه سالمندشناسی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)


دکتر فضل‌اله احمدی (PhD)، استاد آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر احمدعلی اکبری کامرانی 
(MD)، دانشیار طب سالمندی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر وحیدرضا برهانی نژاد 
(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران {Scholar Page}
دکتر اکبر بیگلریان 
(PhD)، استاد آمار زیستی(حیاتی)، گروه آموزشی آمار زیستی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر مهدی اجری خامسلو 
(PhD)، استادیار پرستاری، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران {Scholar Page}
دکتر علی درویش پور کاخکی
(PhD)، دانشیار پرستاری، گروه پرستاری داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر وحید راشدی
(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر حمیرا سجادی 
(MD)، استاد پزشکی اجتماعی، گروه مدیریت رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}

دکتر محمدرضا شالبافان (MD)، استادیار روانپزشکی، گروه آموزشی روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر بهنام شریعتی (MD)، استادیار روانپزشکی سالمندان، گروه آموزشی روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر لیلا صادق مقدم
(PhD)، دانشیار سالمند شناسی، گروه پرستاری سالمندان و روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خراسان رضوی، ایران {Scholar Page}
دکتر حیدرعلی عابدی
(PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران {Scholar Page}
دکتر عباس عبادی
(PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر رضا فدای وطن
(PhD)، دانشیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر اکرم  فرهادی
(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران {Scholar Page}
دکتر پویا فرخ نژاد افشار
(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه آموزشی سالمندشناسی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر بهروز کاوه ئی
(PhD)، استادیار آمار زیستی(حیاتی)، عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر مسعود فلاحی خشکناب
(PhD)، استاد پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر عیسی محمدی
(PhD)، استاد پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر  شیما نظری
(PhD)، استادیار سالمندشناسی، گروه پرستاری بهداشت جامعه و پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر مهدی نوروزی
(PhD)، استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
(PhD)، استاد آموزش پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران {Scholar Page}
دکتر مجیده هروی کریموی
(PhD)، دانشیار پرستاری، گروه پرستاری بهداشت و مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی مراقبتهای سالمندی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران {Scholar Page}

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه سالمندشناسی:
http://joge.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب